Երեւանի ավագանին հաստատեց 2021-ի բյուջեն․ ծախսերն ավելացան 15,693,410 հազար դրամով, դեֆիցիտը՝ 15,693,410-ով

Երեւանի ավագանին այսօր արտահերթ նիստ է հրավիրել։ Օրակարգում երեք հարց է, որից երկուսը՝ համայնքային բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին։

Ավռաջին հարցը «Երեւան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» է։ Ավագանին հաստատեց «Երեւան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագիծը։
Արդյունքում Երեւան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի ծախսերը ավելացան 15,693,410.1 հազար դրամով, դեֆիցիտը ավելացավ 15,693,410 հազար դրամով։

Երեւան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի եկամուտների մասում վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների մուտքերը նվազեց 2,072,329.4 հազ. դրամով, որի արդյունքում 2021 թվականի բյուջեի ընդամենը եկամտային մասը մնաց անփոփոխ:

Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեով համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը կանխատեսվել էր 7,940,000.0 հազ. դրամ, սակայն փաստացի կազմել է 23,633,410.1 հազ. դրամ:

Հաշվի առնելով փաստացի կատարողականի արդյունքները՝ սույն որոշման նախագծով ճշգրտվեց տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը 15,693,410.1 հազ. դրամով, որից 14,086.7 հազ. դրամը ուղղվեց նախորդ բյուջետային տարում ֆինանսավորման ենթակա, սակայն չֆինանսավորված ելքերի գծով՝ առկա պարտավորությունների մարման, իսկ ճշտման ենթակա տարեսկզբի ազատ մնացորդի տարբերության գումարը բաշխվեց հետեւյալ կերպ.

«Կառավարման մարմնի պահպանում» ծրագրին հատկացվող գումարն ավելացավ 111.1 հազ. դրամ՝ մեքենաների եւ սարքավորումների ընթացիկ նորոգման մասով, որպես պարտքի մարում՝ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի մասով:

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպում» ծրագրին ավելացավ 4.2 հազ. դրամ՝ հեռախոսային կապի պարտավորության մարմանը՝ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի մասով:
«Նախագծային աշխատանքներ» ծրագրի համար ավելացավ 765.0 հազ. դրամ՝ նախագծահետազոտական աշխատանքների մասով, առկա պարտավորության մարման նպատակով:

«Քաղաքացիական պաշտպանությանն աջակցություն» ծրագրին ավելացվեց 15,000.0 հազ. դրամ՝ Երեւան քաղաքի փրկարար ծառայությանը աջակցելու նպատակով:
«Ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում» ծրագրով նախատեսված գումարը ավելացավ 20,100.0 հազ. դրամով, որից 12,100.0 հազ. դրամը, այն նախատեսվում է ուղղել 16-րդ թաղամասում պոմպակայանի կառուցմանը, իսկ 8,000.0 հազ. դրամը՝ Երևան քաղաքի 2020 թվականին մեկնարկած Արտեմ Միկոյանի փողոցում խորքային հորի կառուցման աշխատանքների շարունակմանը:

«Եվրոպական միությունը Երևանի արևային համայնքի համար» դրամաշնորհային ծրագրին՝ 2020 թվականին ֆինանսավորման ենթակա սակայն չֆինանսավորված պարտավորության մարման նպատակով նախատեսվեց 8,200.0 հազար դրամ:

528,374.3 հազ. դրամով ավելացվեց «Մայրուղիների եւ փողոցների վերակառուցում եւ հիմնանորոգում» ծրագրին, որից 12,000.0 հազ. դրամը նախահաշվային արժեքների ճշտումից ելնելով ավելացվեց Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեով հաստատված մայթերի վերանորոգմանը, 70,0 հազ. դրամը՝ 2020 թվականի բյուջեով՝ մայթերի վերանորոգման շրջանակներում, տեխնիկական հսկողության պայմանագրային պարտավորությունները ավարտին հասցնելու նպատակով, իսկ 516,304.3 հազ. դրամը՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի հ. 2143-Ն որոշմամբ Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցներին հարակից տարածքների հանրության գերակա շահի ճանաչումը, նախատեսել Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցների միացնող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման և գոյություն ունեցող գույքերի փոխհատուցման նպատակով։

1,204.0 հազ. դրամ հատկացվեց Շենգավիթ վարչական շրջանում 2020 թվականին պայմանագրով նախատեսված թեքահարթակների կառուցման ծրագիրը ավարտին հասցնելու նպատակով:

11,988,460.0 հազ. դրամով ավելացվեց «Տրանսպորտային համակարգի արդիականացում» ծրագրին, որից 1,000,000.0 հազ. դրամը 2021 թվականի նշված ծրագրի մասով ձեռք բերվող ավտոբուսների մաքսազերծման նպատակով, 1,350,500.0 հազ. դրամը՝ 2020 թվականի բյուջեով նույն ծրագրի շրջանակներում պայմանագրային պարտավորությունների անցումն ապահովելու նպատակով, 3,200,000.0 հազ. դրամը՝ 2021 թվականի Երևան համայնքի բյուջեի շրջանակներում, թվով 161 միավոր ավտոբուսների ձեռք բերման՝ 7,200,000.0 հազ. դրամի ֆինանսական միջոցների առկայության ապահովման նպատակով, 6,421,260.0 հազ. դրամը՝ Տրանսպորտային համակարգի արդիականացման ծրագրի շարունակությունը ընթացիկ տարում ապահովելու նպատակով, իսկ 16,700.0 հազ. դրամը՝ տրանսպորտային հոսքերի մոդելավորման ծրագրի ձեռք բերման համար:

134 միլիոն 696.2 հազ. դրամ հատկացվելու է թվով՝ 63 լուսացուցային համակարգերի տեղադրման նպատակով:

«Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում նոր ավտոբուսների բնականոն կայանումն ապահովելու նպատակով հատկացվեց 49,200.0 հազ. դրամ: «Վերելակների հիմնանորոգում» ծրագրով 2,155,000.0 հազ. դրամ հատկացնել 2020 թվականի հունիսի 16-ին կնքված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15 վերելակների ձեռք բերման պայմանագրային պարտավորությունների անցմանը՝ 2021 թվականի բյուջետային տարի, որի փաստացի ծախսը 2020 թվականին կազմել է 2,524,132.5:
«Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների իրականացում» ծրագրով նախատեսվեց՝ 391.4 հազ. դրամ, որպես պարտքի մարում՝ Աջափնյակ վարչական շրջանի մասով:

«Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» ծրագրով նախատեսվեց՝ 5,850.4 հազ. դրամ, 2020 թվականին մեկնարկած՝ թվով 66 կենցաղային թափոնների կոնտեյներների ձեռք բերման նպատակով: «Չորրորդ աստիճանի վթարային շենքերի քանդման հետևանքով բնակտարածություններից զրկված բնակիչների կողմից վարձակալած բնակարանների փոխհատուցում» ծրագրով նախատեսվեց՝ 3,480.0 հազ. դրամ, Արզումանյան փողոցի հ. 17 շենքի թվով 3 քաղաքացիների բնակարանային վարձակալության ենթակա վճարումների իրականացման նպատակով:

«Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում» ծրագրով նախատեսվեց՝ 3,600.0 հազ. դրամ, 2020 թվականին մեկնարկած՝ Դավթաշեն վարչական շրջանում, հարթ տանիքների վերանորոգման գծով աշխատանքների շարունակության ապահովման նպատակով։

«Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում» ծրագրով նախատեսվեց՝ 50,500.0 հազ. դրամ, որից 37,200.0 հազ. դրամ ուղղվեց Նազարբեկյան թաղամասի հ. 48 շենքի տանիքի հիմնանորոգմանը, իսկ 13,300.0 հազ. դրամ գումարը՝ Ռայնիսի 1 շենքի տանիքի հիմնանորոգմանը:

«Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում ու պահպանում» ծրագրով՝ «Ակտիվ Քաղաքացի» ծրագրի շրջանակներում, հատկացվեց՝ 18,812.0 հազ. դրամ, որից 8,812.0 հազ. դրամը Շենգավիթ վարչական շրջանի Արտաշեսյան 54 բակային տարածքի հիմնանորոգման, իսկ 10,000.0 հազ. դրամը՝ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 127 դպրոցի հարակից տարածքում խաղային և բակային տարածքի կառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակով:

«Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ» ծրագրով՝ Ռայնիսի 1 շենքի պատի ամրացման աշխատանքների նպատակով, նախատեսվեց՝ 9,000.0 հազ. դրամ:
«Հանգստի գոտիների և զբոսայգիների կառուցում ու պահպանում» ծրագրով՝ ելնելով հանգիստ գոտիների կառուցման կամ հիմնանորոգման նախահաշվային արժեքների ճշգրտումից, մասնավորապես՝ Նոր Արաբկիր այգու, 16-րդ թաղամասի շղթայի այգու, Աբովյան 21 շենքի հարակից այգու և Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի շրջակա տարածքի մասով, նախատեսել՝ 103,100.0 հազ. դրամ:

«Սպորտային գոտիների և մարզական կենտրոնների կառուցում ու պահպանում» ծրագրով՝ «Ակտիվ Քաղաքացի» հարթակի շրջանակներում,Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթնակ թաղամասում և Շենգավիթ վարչական շրջանի Նոր Խարբերդ թաղամասում սպորտային գոտիների կառուցման նպատակով, նախատեսվեց՝ 88,606.8 հազ. դրամ:

«Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրով՝ «Եվրոպական Միության կայուն էներգիայի շաբաթ» միջոցառման կազմակերպման նպատակով՝ հատկացվեց 3,000.0 հազ. դրամ, ընդ որում նշված ծրագրի նպատակն է հանդիսանում կլիմայի փոփոխության, Էներգախնայողության, վերականգնվող էներգետիկայի և հարմարվողականության իրազեկումը բնակիչներին:

2020 թվականի բյուջեի «Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգում և վերանորոգում» ծրագրի պայմանագրային պարտավորությունների անցումն ընթացիկ բյուջետային տարի ապահովելու նպատակով, մասնավորապես՝ Աջափնյակ վարչական շրջանի հ. 35, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ. 97, Նոր Նորք վարչական շրջանի հ. 98 և Նոր Նորք վարչական շրջանի հ.104 մանկապարտեզների հիմնանորոգման մասով, նախատեսվեց՝ 75,000.0 հազ. դրամ:

«Երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանություն» ծրագրով՝ սոցիալապես անապահով երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում երեխաների հավասար հնարավորությունների ապահովման նպատակով, նախատեսվեց՝ 5,000,0 հազ. դրամ:

«Ընտանիքում երեխայի ապրելու իրավունքի ապահովում» ծրագրով՝ մանկալքության դեպքերի կանխարգելման և տրամադրվող համալիր աջակցության միջոցով երեխայի ապրելու իրավունքի ապահովման նպատակով, նախատեսվեց՝ 7,900,0 հազ. դրամ:
«Հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն» ծրագրով նախատեսել՝ 50,000,0 հազ. դրամ:

«Առողջության ապահովագրություն» ծրագրով նախատեսել՝ 980.0 հազ. դրամ, որպես պարտքի մարում՝ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մասով:Երևան համայնքի 2021 թվականի բյուջեի պահուստային ֆոնդի վարչական մասը ավելացնել՝ 539,507.4 հազ. դրամ, իսկ ֆոնդային մասը նվազեցնել՝ 172,432.3 հազ. դրամով:
Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկվեց ու ընդունվեց Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N310-Ն որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխությունները:

Տպել
2744 դիտում

Փոխվարչապետ Մաթևոսյանը կարևորել է ճգնաժամերին արագ արձագանքման համար կարողությունների հզորացման անհրաժեշտությունը

Որպես լուսավորության առաքյալներ՝ առաջնորդում եք մի ամբողջ սերնդի. Արտակ Բեգլարյանը շնորհավորել է Ուսուցչի օրվա առթիվ

Հոկտեմբերի 1-ից ստուգումների մասին փաստաթղթերը և բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումները կծանուցվեն էլեկտրոնային եղանակով

Հաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը

Անգնահատելի է ձեր ներդրումը սերունդների կրթության ու դաստիարակության հայրենանվեր գործում. Հրաչյա Սարգսյանի ուղերձը

Ջերմուկի հյուրանոցները վերսկսում են աշխատանքը

ՄԻՊ-ը հրապարակել է ՀՀ-ի վրա ադրբեջանական հարձակման հետևանքների վերաբերյալ արտահերթ զեկույցի թարմացված տարբերակը

Աշգաբադում կայացել է ՀՀ անկախության 31-ամյակին նվիրված պաշտոնական ընդունելություն

Կեղծ արձանագրություն կազմելու համար ՃՈ 3 ծառայողի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ

Երևանը երգում է Ֆորշի համար․ արտիստի 55-ամյակին նվիրված երեկո կկազմակերպվի

Վահրամ Դումանյանը և Արթուր Մարտիրոսյանը Կիպրոսում մասնակցելու են ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 9-րդ համաժողովին

Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը թիմային հաշվարկում գրավել է առաջին տեղը

ՀՀ նախագահն ու Գրոսին անդրադարձել են Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման նախագծային աշխատանքներին

Ադրբեջանը հարձակվել և օկուպացրել է Հայաստանի տարածքներ, բայց ԵՄ-ը պատժամիջոցներ չի դիտարկում. Բորել. «Ազատություն»

Լուսավորման աշխատանքներ են Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններում և հարակից տարածքներում (լուսանկարներ)

Հիմնանորոգվում է Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոճանապարհը

Ովքեր տարկետում կստանան․ ԱԺ-ն ընդունեց նախագիծը

Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած 101 զինծառայողից 61-ը դուրս է գրվել. չկան ծանր վիճակում գտնվողներ

Տավուշի մարզի Դիմաց լեռան տարածքում իրականացված աշխատանքները դադարեցվել են, տարածքը կվերադարձվի նախկին տեսքին

Հրդեհ է բռնկվել Արտաշատ քաղաքի հացի փռերից մեկում

ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները

Ցանկանում եմ, որ ամեն պահի յուրաքանչյուրդ, ըստ արժանվույն, գնահատված զգաք ձեզ. Հակոբ Արշակյանի ուղերձը

ԱԺ-ն «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» նախագիծն ամբողջությամբ ընդունեց

Անվիճելի է, որ ձեզ է վստահված սերունդների միջեւ դեսպանի ու թարգմանչի դերը. Ալեն Սիմոնյանը՝ ուսուցիչներին

Խուլիգանության համար 1 տարի շարունակ հետախուզվողը հայտնաբերվել է հիվանդանոցում

Գրիգոր Մինասյանը Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատակիցներին է ներկայացրել աշխատանքի նոր մոդելը

Հայաստանում մեկնարկել է Արագ արձագանքման բժշկական թիմերի բարձր մակարդակի հանդիպումը (լուսանկարներ)

Դժվարին օրեր ենք ապրում, որտեղ յուրաքանչյուրիս առաքելությունը կրկնակի կարևոր է, ձերը՝ առավել քան. ԿԳՄՍ նախարարի ուղերձը

Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը կշարունակի աջակցել Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանին․ Գրոսի

Իջևան քաղաքում ավտոմեքենան բախվել է գազատար խողովակին

ՀՀ գլխավոր դատախազն ու ԱՄՆ-ի դեսպանը քննարկել են համագործակցությունը զարգացնելու օրակարգը

Դուք այն կամուրջն եք, որը պետք է ապահովի սերունդների միջև գիտելիքի և առաքինության անխաթար կապը. ՀՀ նախագահի ուղերձը

Այրվել է Սոլակից Բջնի գյուղի դաշտեր տանող ավտոճանապարհի խոտածածկ հատվածը

Եթե պետությունը ցանկանում է կայանալ, պետք է նախ դպրոցը կայացնի և ուժեղացնի դրա հենասյունը հանդիսացող ուսուցչին. վարչապետ

Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել

Հրդեհ է բռնկվել Բենիամին գյուղի պոմպակայանում

Փոխվարչապետ Մաթևոսյանն ընդունել է տեխնոլոգիական և խորհրդատվական առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներին

Ուժգին երկրաշարժ Իրանում. ցնցումները զգացվել են նաև ՀՀ տարածքում

Ռուբեն Վարդանյանը չի գնացել Արցախ փող ներդնելու, այլ՝ դրանք ուտելու. քաղաքագետը՝ Արայիկ Հարությունյանի որոշման մասին

Շուրջ 100 հայրենադարձ ՀՀ քաղաքացիության և կացության կարգավիճակի ձեռքբերման մասին խորհրդատվություն է ստացել