Ինչո՞ւ է ՊՆ-ն հրաժարվել էժան մատակարարումից. պարզաբանում՝ նախարարությունից

22/09/2017 schedule18:15

ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը պարզաբանում է ներկայացրել Armtimes.com կայքում 12.09.2017թ. հրապարակված «ՊՆ-ն հրաժարվել է էժան մատակարարումից. 4 անգամ թանկ գնում է կատարվել» նյութի կապակցությամբ: Պարզաբանման մեջ ասվում է. 

«30.03.2017թ. հրապարակվել է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգ` 115 չափաբաժինների մասով: Գնման ընթացակարգի շրջանակներում նախատեսվել է ձեռք բերել ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության կարիքների համար անհրաժեշտ վիրաբուժական պարագաներ եւ ծախսվող նյութեր: Թիվ 7, 8, 9, 10, 15 չափաբաժինների մասով եղել է թվով 5 գնային առաջարկ, որից մեկը` «Խաչպար» ՍՊ ընկերության գնային առաջարկը: Թիվ 7, 8, 9, 10 չափաբաժինների մասով ամենացածր գնային առաջարկ է ներկայացվել այլ կազմակերպության կողմից, որի հայտը մերժվել է, քանի որ գնային առաջարկում բոլոր չափաբաժինների մասով ընկերությունը ներկայացրել էր ԱԱՀ-ի հաշվարկ, սակայն առաջարկվող ապրանքները ԱԱՀ-ով հարկվող ապրանքներ չեն /հիմք` ԱԱՀ-ի մասին օրենքի 15-րդ հոդված եւ ՀՀ հարկային տեսչության պետի 27.08.1997թ. N767 հրաման/: Բացի այդ, բոլոր չափաբաժինների մասով գնի եւ ԱԱՀ-ի գումարը չի համապատասխանել չափաբաժի գումարին:

Հաջորդ ամենացածր գնային առաջարկը եղել է «Խաչպար» ՍՊ ընկերության գնային առաջարկը: «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը հայտերի գնահատման արդյունքում 7, 8, 9, 10, 15 չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցնող է ճանաչել «Խաչպար» ՍՊ ընկերությանը, որին սահմանված կարգով առաջարկվել է ներկայացնել հրավերով նախատեսված որակավորման չափորոշիչների համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը: «Խաչպար» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատվել են, որի շրջանակներում ՀՀ ԶՈՒ ՌԲ վարչության կողմից ներկայացված մասնագիտական եզրակացություն համաձայն` տեխնիկական բնութագրերում չեն արտացոլվել վիրաբուժական կարանյութերին ներկայացվող եւ տեխնիկական բնութագրերով սահմանված մի շարք չափորոշիչներ, մասնավորապես`

  • հստակեցված չի եղել կարանյութի ասեղի հատուկ ծածկույթի առկայությունը, որն անհրաժեշտ է հյուսվածքների լրացուցիչ տրավմատիզացիան կանխելու եւ հետվիրահատական բարդություններից խուսափելու համար,
  • հստակեցված չի եղել ասեղների համաձուլվածքը, որն անհրաժեշտ է վիրաբուժական կարանյութերի ասեղներին ներկայացվող բնութագրիչները գնահատելու համար,
  • հստակեցված չի եղել կոշտ ներդիրի առկայությունը, որն ահնրաժեշտ է վիրաբուժական կարանյութերի «ձեւի հիշողության էֆֆեկտի» կանխման համար,
  • հստակեցված չի եղել ասեղին միացման հատվածում թելի եւ ասեղի տրամագծերի հարաբերակցությունը:

«Խաչպար» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրերում արտացոլվել է միայն վիրաբուժական կարանյութի երկարությունը, հաստությունը, ասեղի երկարությունը եւ կորությունը, որոնք, հաշվի առնելով ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության վիրաբուժական ծառայության առանձնահատկությունները, բավարար չեն կարանյութերի հիմնական որակական հատկանիշները գնահատելու համար:

«Խաչպար» ՍՊ ընկերությունը պատշաճ կերպով ծանուցվել է տեխնիկական բնութագրերը հստակեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: Ի պատասխան` ընկերությունը չի տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվությունը, պատճառաբանելով, որ վիրաբուժական կարանյութերի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն չունեն:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջների համաձայն` «Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում»: Նույն հոդվածի 4-րդ կետի պահանջների համաձայն` «Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ»:

Եթե ընկերությունը համաձայն չէր հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներին, ապա իրավունք ուներ մինչեւ հայտերի ներկայացման վերջնաժակետը (5 աշխատանքային օր) հանդես գալ իր առաջարկություններով կամ դիտողություններով, սակայն ոչ «Խաչպար» ՍՊ ընկերությունը, եւ ոչ էլ մյուս մասնակիցները հրավերի պարզաբանում չեն պահանջել:

Պատշաճ ծանուցված լինելով տեխնիկական բնութագրերի անհամապատասխանության մասին, հայտի մերժման օրինական հիմքերի վերաբերյալ առարկություններ ունենալու դեպքում «Խաչպար» ՍՊ ընկերությունը հնարավորություն ուներ անգործության փուլում, որը տեւել է 10 օր, բողոքարկել «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, սակայն այս դեպքում եւս ընկերությունը չի օգտվել այդ հնարավորությունից:

Միայն այն ժամանակ երբ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից նախաձեռնվել է պաշտոնական ընթացակարգ` գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպությունների ցանկում «Խաչպար» ՍՊ ընկերությանը ընկգրկելու վերաբերյալ, ընկերության տնօրենը անհիմն մեղադրանքներ է ներակայացրել ՀՀ ՊՆ կարիքների համար գնումների գործընթացը կազմակերպող գնահատող հանձնաժողովների հասցեին` խեղաթյուրելով առկա փաստերը եւ տվյալները:

«Խաչպար» ՍՊ ընկերության հայտը գնահատող հանձնաժողովի կողմից մերժելուց հետո 7-րդ եւ 10-րդ չափաբաժինների մասով պայմանագիր կնքվել է «Մեգիել», իսկ 8-րդ, 9-րդ եւ 15-րդ չափաբաժինների մասով պայմանագիր կնքվել է «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊ ընկերությունների հետ: Արդյունքում` կնքված պայմանագրերի շրջանակներում ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական վարչության կարիքների համար մատակարարվելու են ամերիկյան «պրեմիում» որակի վիրաբուժական կարանյութեր արտադրող «Johnson & Johnson» կազմակերպության Ethicon /Էթիկոն/ ստորաբաժանման արտադրության կարանյութերը, որոնց նախապատվություն են տալիս ՀՀ առաջատար բժշկական կենտրոնները: ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը եւս կարեւորում է մատակարարվող վիրաբուժական պարագաներ եւ ծախսվող նյութերի որակական բարձր հատկանիշները, քանի որ դրանք անմիջական առնչություն ունեն զինծառայողների առողջական վիճակի եւ բարձրորակ բուժօգնության ապահովման հետ:

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը իրականացնում է քայլեր գնման ընթացակարգերի հնարավոր մասնակիցների շրջանակն ընդլայնելու ուղղությամբ, սակայն ոչ գնվող ապրանքների որակական ցուցանիշների նվազեցման միջոցով: Այսուհետ եւս ձեռնարկվելու են միջոցներ գնման ընթացակարգերի հնարավոր մասնակիցների ցանկի ընդլայնման եւ ՊՆ կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների որակական բարձր ցուցանիշների ապահովման համար:

Նշենք, որ «Խաչպար» ՍՊ ընկերության հայտը նախորդ նմանատիպ գնման ընթացակարգում եւս մերժվել է նույն` տեխնիկական բնութագրերի անհամապատասխանության պատճառով, իսկ ավելի վաղ նշված ընկերությունը բողոքարկել է մի գնման ընթացակարգի արդյունքները, որին մասնակցելու հայտ չի ներկայացրել», - ասված է ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պարզաբանման մեջ:

Տպել
1314 դիտում

Իջևանում տեղի ունեցած բախումներից հետո ահազանգեր են ներկայացվել ՄԻՊ աշխատակազմի թեժ գծին

M4 միջպետական ճանապարհի Իջեւանի հատվածը բացվել է առանց որեւէ անօրինական պահանջի կատարման. Տավուշի մարզպետ

Պոտենցիալ «վեթինգվածների» երկակի ստանդարտները

Հարգանքի տուրք է մատուցվել ՀՀ ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդում (տեսանյութ)

Սիրիայում 9 ժամ կտտանքների ենթարկելուց հետո քարերով սպանել են 60-ամյա հայուհու

Տեղի է ունեցել ընդունելություն ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանությունում` ի պատիվ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի

Իջևանում տեղի ունեցած բախումից տուժած 12 ոստիկաններից մեկը հիվանդանոց է տեղափոխվել գանգուղեղային վնասվածքով. մանրամասներ

Ռուսաստանը հայտնել է Թուրքիային ռազմական ինքնաթիռներ վաճառելու պատրաստակամության մասին

Նպատակը վեթինգը չէ, այլ անաչառ դատարան ունենալը. որ ասենք՝ մեր անկախ, սկզբունքային դատարանը որոշեց. Ն. Փաշինյան

Բախում Իջեւանում. 9 վիրավոր ոստիկան տեղափոխվել է հիվանդանոց

Վրաստանի վթարից տուժած ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 14-ամյա տղան գիտակցության է եկել. նա սկսել է ինքնուրույն շնչել

Եթե Քոչարյանը քաղբանտարկյալ է, ուրեմն ես իրավունք ունեմ տանկերի տակ ճզմել ցանկացած ընդդիմադիր շարժում. վարչապետ

Երեւան-Սեւան ավտոճանապարհին ձորն ընկած բեռնատարի վարորդը մահացել է

100 հազար դոլար, 18 մլն դրամ. ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի պետի ունեցվածքը

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև թեժ գիծն աշխատում է, բայց դա չի երաշխավորում, որ մենք զոհեր չենք ունենա. վարչապետ

Երեւանում Իսպանիայի ու Պորտուգալիայի 19 տարեկանները ցույց տվեցին այն, ինչ Հայաստանում չկա

Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից պաշտոնական միայն մի դիրքորոշում է եղել. Նիկոլ Փաշինյան

Թուրքական դատարանը Հրանտ Դինքի սպանության գործով տարբեր ժամկետներով դատապարտել է 9 մարդու

Խաչիկ գյուղի մոտակայքում խոտածածկ տարածք է հրդեհվել

Մի բուդկայի պես սեփականաշնորհվել է ՍԴ-ն. եղել է քաղաքական առեւտուր, 4 մարդիկ ստացել են իրենց հասանելիքը. վարչապետ