Պետական ավարտական քննություններին պետք է ներկայանալ դիմակով, ժամը 9-ին. ինչ պետք է իմանան քննություն հանձնողները

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են 2020-2021 ուսումնական տարվա գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման աշխատակարգը և ժամանակացույցը:

Ըստ հրամանի՝ ավարտական և պետական ավարտական քննությունները սկսվելու են ժամը 1000-ին: Սովորողները ուսումնական հաստատություն պետք է ներկայանան ժամը 900-ին:

Կենտրոնացված ավարտական քննությունը սկսվելու է ժամը 1100-ին: Սովորողները քննական կենտրոններ պետք է ներկայանան ժամը 1000-ին:

Ավարտական (9-րդ դասարանի) և պետական ավարտական (12-րդ դասարանի) քննությունները կազմակերպվում են իրենց դպրոցներում (քննական կենտրոններում): Սովորողները բաժանվում են խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբում կարող է լինել ոչ ավելի, քան 20 սովորող՝ խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները և սոցիալական հեռավորությունը: Յուրաքանչյուր խմբի աշխատանքները համակարգում է 2 կազմակերպիչ:

Սովորողը քննություններին պետք է ներկայանան դիմակով, անձը հաստատող փաստաթղթով (ծննդյան վկայական, անձնագիր, նույնականացման քարտ), կենտրոնացված ավարտական քննության մասնակիցները՝ անձնագրով կամ հաստատության տնօրենի կողմից տրված լուսանկարով տեղեկանքով և ԳԹԿ-ի կողմից տրված անցաթղթով, Մեդալի հավակնորդները`անձնագրով կամ հաստատության տնօրենի կողմից տրված լուսանկարով տեղեկանքով :

Քննությունից բացակայած կամ ուշացած Մեդալի հավակնորդ սովորողը զրկվելու է Մեդալ ստանալու իրավունքից: 

Սովորողներին չի թույլատրվում քննասենյակ բերել բջջային հեռախոսներ կամ կապի այլ միջոցներ, տետրեր, դասագրքեր, ուսումնական և այլ ուղեցույց-ձեռնարկներ: Քննության ընթացքում քննասենյակից սովորողը կարող է դուրս գալ միայն քննասենյակի պատասխանատուի թույլտվությամբ և միջանցքի հերթապահի ուղեկցությամբ:

Առաջադրանքի բովանդակության վերաբերյալ սովորողի հարցերը չեն քննարկվելու, իսկ քննության ընթացքում ի հայտ եկած տպագրական կամ այլ թերություններ ունեցող առաջադրանքները փոխարինվելու են նորով:

Սովորողի կողմից ընթացակարգի պահանջները խախտելու կամ դրանց չենթարկվելու դեպքում քննասենյակի պատասխանատուին իրավունք է վերապահվում մեկ անգամ նախազգուշացված սովորողին, քննական կենտրոնի ղեկավարի հետ համաձայնեցնելով, հեռացնել քննասենյակից: Հեռացվող սովորողից վերցվում են քննական նյութերը, պատասխանների ձևաթղթի էջի վրա գրվում է` «Հեռացված է քննությունից»: Քննասենյակի և խմբի արձանագրությունների մեջ գրանցվում է այդ փաստը, հեռացվող սովորողի համարը, հեռացման պատճառը:

Եթե սովորողն ավարտել է աշխատանքը սահմանված ժամանակից շուտ, ապա նա կարող է այն հանձնել և, ստորագրելով իր անվան դիմաց, դուրս գալ քննասենյակից: Սահմանված ժամկետում գրավոր աշխատանքը չավարտած սովորողներն այն հանձնելու են անավարտ վիճակում:

Կենտրոնացված ավարտական քննական գնահատականները հրապարակվում են քննության հաջորդ օրը, մինչև ժամը 14:00-ն: Ավարտական և պետական ավարտական քննական աշխատանքների արդյունքները հրապարակվում են տվյալ քննության հաջորդ օրը` ժամը 1400-ին: Քննական կենտրոնի ղեկավարը ցուցակների կրկնօրինակը փակցնում է քննական կենտրոնի մուտքի մոտ: 

9-րդ դասարանում «Մաթեմատիկա» և «Բնագիտություն» առարկաների քննությունների  ստուգող հանձնաժողովների  անդամների  50%-ը՝ տվյալ առարկաների  մասնագետներ են:

 12-րդ դասարանում ստուգող հանձնաժողովի անդամները չեն կարող լինել տվյալ առարկայի մասնագետներ:

Քննական արդյունքները գնահատելիս, քննական հանձնաժողովի անդամների միջև տարաձայնություն առաջանալու դեպքում հարցը լուծվում է հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ` բաց քվեարկությամբ:

Քվեարկության արդյունքներում ստացված հավասար ձայների դեպքում վճռորոշ է`

1) 4-րդ դասարանում՝ դասավանդող ուսուցչի առաջարկած գնահատականը.

2) 9-րդ և 12-րդ դասարաններում՝ քննական կամ առարկայական հանձնաժողովի նախագահի առաջարկած գնա­հա­տականը.

3) նշանակված գնահատականի հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամ(ներ)ը արձանագրության մեջ կարող է (են) կատարել հատուկ նշում:

Քննության անցկացման կարգի խախտման մասին սովորողը կարող է բողոք ներկայացնել քննական  կենտրոնի ղեկավարին՝ քննության ավարտից անմիջապես հետո: Կենտրոնի ղեկավարը տեղում քննարկում և  պատասխանում է բողոքը ներկայացնողին:  

Քննության արդյունքների հետ անհամաձայնության մասին բողոքները ներկայացվում են քննող հանձնաժողովի նախագահին` բանավոր քննության դեպքում` քննության պահին կամ մինչև քննասենյակից դուրս գալը, գրավոր քննության դեպքում` քննության արդյունքները հրապարակելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում` Հաստատության տնօրենին:

Ավարտական և պետական ավարտական գրավոր քննության բողոքի արդյունքները, ոչ ուշ քան դիմումը ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, գրավոր ներկայացվում է դիմողին: Կենտրոնացված ավարտական քննության գնահատականների վերաբերյալ բողոքը Հաստատության տնօրենը բողոքն ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով փոխանցում է կենտրոնացված քննության քննական կենտրոնի ղեկավարին:

Կենտրոնացված ավարտական քննության գնահատականի վերաբերյալ բողոքարկումը իրականացնում է մարզպետարանի, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը: Դիմում-բողոքների քննարկումից հետո կարող է որոշում ընդունվել քննության գնահատականի պահպանման կամ բարձրացման, ինչպես նաև իջեցման մասին, որը հրապարակվում է:

Կենտրոնացված ավարտական քննության բողոքարկման արդյունքները առարկայական հանձնաժողովը հրապարակում է դիմում-բողոքները քննելու հաջորդ օրը: Բողոքարկման արդյունքների հետ անհամաձայնության դեպքում դիմումի հեղինակը կարող է բողոքարկել վերադասության կարգով՝ Նախարարություն և (կամ) դատարան:

Հիշեցնենք, որ 4-րդ դասարաններում գիտելիքների ստուգում կանցկացվի հունիսի 22-ից հուլիսի 3-ը՝  հետևյալ առարկաներից.
«Մայրենի» (գրավոր, թեստ) - 22.06.2021 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր, թեստ) - 25.06.2021 թ.
Ռուսաց լեզու (բանավոր)՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար - քննաշրջանի ընթացքում
Մայրենի լեզու և գրականություն (բանավոր)՝ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար - քննաշրջանի ընթացքում

9-րդ դասարաններում քննություններ կանցկացվեն հետևյալ առարկաներից՝
«Հայոց պատմություն» (բանավոր) - 21.06.2021 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր, թեստ) - 24.06.2021 թ.
«Գրականություն» (բանավոր) - 28.06.2021 թ.
«Հայոց լեզու» (կենտրոնացված, գրավոր, թեստ) - 30.06.2021 թ.
Բնագիտություն («Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»՝ սովորողի ընտրությամբ՝ գրավոր, թեստ) - 03.07.2021 թ.
Օտար լեզու («Ռուսերեն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն», այլ լեզուներ՝ սովորողի ընտրությամբ, բանավոր) - 05.07.2021 թ.
«Ֆիզկուլտուրա»` նորմատիվների հանձնում - հունիսի 21-ից մինչև քննաշրջանի ավարտն ընկած ժամանակահատվածում
«Ռուսաց լեզու» (բանավոր)՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար -
քննաշրջանի ընթացքում
«Մայրենի լեզու և գրականություն» (բանավոր)՝ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար - քննաշրջանի ընթացքում

12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունները կանցկացվեն հետևյալ առարկաներից՝
«Հայոց լեզու» (գրավոր) - 09.06.2021 թ.
«Հայոց պատմություն» (գրավոր) - 16.06.2021 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր) - 23.06.2021 թ.
«Ռուսաց լեզու» (բանավոր)՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների սովորողների համար - քննաշրջանի ընթացքում
«Մայրենի լեզու և գրականություն» (բանավոր)՝ ազգային փոքրամասնությունների դասարանների սովորողների համար - քննաշրջանի ընթացքում:

Մարիամ Գեւորգյան

Տպել
9212 դիտում

Վրաստանի ԱԳՆ-ն ցավակցել է «Սուրմալու»-ի պայթյունի հետևանքով զոհվածների հարազատներին

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևաքնով զոհերի թիվն այս պահին 6 է. 13 հոգի բուժում է ստանում

Ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու հոդվածի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ. դատախազություն

«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ տեղափոխված 14-ամյա աղջիկը դուրս է գրվել հիվանդանոցից

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը ցավակցություն է հայտնել «Սուրմալու»-ում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ

Հրշեջ-փրկարարներն ապացուցում են, որ ցանկացած պահի մեր քաղաքացիների կողքին են. ԱԻ նախարար

Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը ցավակցություն է հայտնել «Սուրմալու»-ում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ

Այս տխուր պահերին մենք հոգով ու մտքով երևանցիների հետ ենք. Ստեփանակերտի քաղաքապետ

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով զոհված 6 քաղաքացիների ինքնությունը հայտնի է

Կազմակերպած պայթյունի մասին բոլոր խոսակցությունները անիմաստ են. Դանիել Իոաննիսյան

ԱԱԾ-ն հորդորում է չտարածել ահաբեկչական սպառնալիքների վերաբերյալ չճշտված տեղեկություններ

1 զոհ, 4 վիրավոր. վթար Երևան-Երասխ ճանապարհին

Արցախի Հանրապետության ժողովրդի և անձամբ իմ անունից ցավակցություն եմ հայտնում զոհվածների հարազատներին. Հարությունյան

Կուրղինյան փողոցի բնակիչները 10 ժամ ջուր չեն ունենա

«Սուրմալու» կենտրոնում պայթյունի գործով ՔԿ ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ

Փլատակների տակից դուրս են բերվել 10 տուժած, 6 դի, 21 տրանսպորտային միջոց, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են․ ԱԻՆ

Պայթուցիկների տեղադրման մասին ահազանգերը փոխանցվում են հիմնականում էլեկտրոնային փոստի նամակների միջոցով. ՀՄՏԿ

Առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալներ է հայտնել «Սուրմալուի» պայթյունի հետևանքով զոհվածների և վիրավորների մասին

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնի տարածքում անհետ կորած համարվող քաղաքացիների թիվը 16 է. ԱԻՆ-ը անուններ է հրապարակել

Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է «Սուրմալու» առևտրի կենտրոն

ԱԻՆ-ն ահազանգեր է ստացել տարբեր օբյեկտներում ու կենտրոններում պայթուցիկ սարքերի տեղադրման մասին

«Սուրմալու»-ում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տարբեր հիվանդանոցներ են տեղափոխել 51 քաղաքացի

«Սուրմալու»-ի պայթյունի հետևանքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել տասը անչափահաս․ ԱՆ-ն տվյալներ է հայտնում

ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են

Պայթյունից տուժածներն այս պահի դրությամբ 34-ն են. ԱԻՆ-ը նոր տվյալներ է հաղորդել

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում պայթյունի հետևանքով 5 տարեկան երեխա չի մահացել. ԱՆ

8 օրում Սյունիքի մարզում կշռվել է 1082 տրանսպորտային միջոց, 104 վարորդի նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն

Պայթյունի հետևանքով «Սուրբ Աստվածամայր» ընդունված քաղաքացիներից մի քանիսը ստացել են առաջին բուժօգնություն և գնացել տուն

Պայթյունի հետևանքով 26 տուժած բուժօգնություն է ստանում տարբեր բժշկական կենտրոններում

Պայթյունի օջախ պահեստը վերջերս էր ՔՀՏԱ տեսչական մարմնի կողմից տուգանվել և պարտավորվել վերացնել խախտումները․ Հակոբյան

Ամառային դպրոց` Ազգային ժողովում, մասնակցելու համար ներկայացնել բարձր առաջադիմության թերթիկ․ Զարուհի Բաթոյան

Ըստ նախնական տվյալների՝ տեղի է ունեցել պայթյուն՝ հրդեհի բռնկմամբ․ կա մեկ զոհ և քսան տուժած

«Սուրմալու»-ում պայթյունը տեղի է ունեցել հրդեհի բռնկմամբ, կան տուժածներ. ԱԻՆ-ը մանրամասներ է հայտնում (լուսանկարներ)

Սուրմալու շուկայում պայթել է հրավառությունների նյութերի համար նախատեսված պահեստը

Կոչ եմ անում արագ ընթացք տալ հրավառությունները և ճայթուկների վաճառքը արգելելու նախաձեռնություններին. Արսեն Թորոսյան

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում տեղի է ունեցել պայթյուն (լուսանկարներ)

Առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումը

ՀՀ Երկրապահ կամավորականների միությունը ցավակցում է գեներալ-մայոր Սեդրակ Սարոյանի մահվան կապակցությամբ

Ձորաղբյուրի վերջնամասում մեքենան շրջվել է․ կա զոհ և վիրավոր

Ծանրորդ Սերյոժա Բարսեղյանը՝ Եվրոպայի Մ15 տարեկանների չեմպիոն, Ժորա Գրիգորյանը՝ պատանիների փոխչեմպիոն