Փոխվարչապետի որոշմամբ սահմանվել են քաղծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները

Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ սահմանվել են քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները: Որոշման հավելվածը ներկայացնում ենք ստորեւ.

ԸՆՂՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ

 1. Սույն հավելվածով սահմանվում են մրցույթի արդյունքում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ' Օրենք) 2-րդ հոդվածով նախատեսված մարմիններում (այսուհետ' համապատասխան մարմին) աոաջին անգամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի փորձաշրջանի (այսուհետ' փորձաշրջան) հետ կապված առանձնահատկությունները:
 2. Մրցույթի արդյունքում քաղաքացիական ծառայության պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձի նշանակումն իրականացվում է փորձաշրջանով՝ Օրենքով սահմանված ժամկետներին համապատասխան:
 3. Փորձաշրջանի համար սահմանված ժամկետում չեն հաշվարկվում աշխատան­քից քաղաքացիական ծառայողի բացակայության հետևյալ ժամկետները'
 • հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածը.
 • մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդի ժամանակահատվածը.
 • պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ժամանակահատվածը.
 • քաղաքացիական ծառայողի կողմից իր ծառայողական պարտականություն­ները կատարելու ժամանակավոր անհնարինության ժամանակահատվածը.
 • ծառայողական քննության ժամանակահատվածը, բացառությամբ սույն հավել­վածի 23-րդ կետով նախատեսված դեպքի.
 • օրենքով սահմանված այլ ժամանակահատվածներ:
 1. Սույն հավելվածի 3-րդ կետում նշված հիմքերի առկայության դեպքում քաղա­քացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանված փորձաշրջանի ժամկետը երկարաձգվում է այն ժամանակահատվածին համապատասխան, որքան ժամկետով ընդհատվել է փորձաշրջանի ընթացքում մրցույթի արդյունքում այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանվում է փորձաշրջան՝ սույն հավելվածով սահմանված կարգով:
 1. Փորձաշրջանի ընթացքում քաղաքացիական ծառայողը չի կարող տեղափոխ­ման, փոխադրման կամ գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնել:
 2. Փորձաշրջանի ընթացքում քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքը համա­կարգելու նպատակով քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակման իրավական ակտով նշանակվում է նաև փորձաշրջանը համակարգող (այսուհետ' փորձաշրջանը համակարգող):
 3. Փորձաշրջանը համակարգող կարող է նշանակվել այն քաղաքացիական ծառայողը'
 • ով զբաղեցնում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի պաշ­տոնին հավասարազոր կամ ավելի բարձր քաղաքացիական ծառայության պաշտոն.
 • ում նախորդ տարվա կատարողականի գնահատման արդյունքները ցածր չեն կառավարության որոշմամբ սահմանված ցուցանիշից, կամ վերջին տարվա հաշվետվու­թյունը դրական է գնահատված:
 1. Փորձաշրջանը համակարգողը միաժամանակ կարող է համակարգել միայն մեկ փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքը:

ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

    10. Փորձաշրջանի մասնակիցներն են՝

 • փորձաշրջան անցնողի անմիջական ղեկավարը (այսուհետ' անմիջական ղեկավար).
 • փորձաշրջանը համակարգողը.
 • փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողը (այսուհետ' փորձաշրջան անցնող):
 1. Անմիջական ղեկավարը'
 • օգնում է փորձաշրջանը համակարգողին' փորձաշրջան անցնող քաղաքացիա­կան ծառայողի քաղաքացիական ծառայության տփալ պաշտոնի համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան աշխատանքային ծրագիրը (այսուհետ' ծրագիր) կազմելիս.
 • գնահատում է ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումը' հաշվի առնելով փորձաշրջանը համակարգողի կողմից տրված կարծիքը.
 • իրականացնում է հսկողություն փորձաշրջան անցնողի աշխատանքների կատարման նկատմամբ.
 • ծանոթացնում է համապատասխան մարմնի աշխատանքային ներքին կարգա­պահական կանոններին, աշխատավայրում աշխատանքային և այլ անհրաժեշտ պայ­մաններին, աշխատաժամանակի ռեժիմին.
 • ծանոթացնում է համապատասխան մարմնի անձնակազմի ներքին աշխատան­քային փոխհարաբերություններին հ դրանց առանձնահատկություններին:
 1. Փորձաշրջանը համակարգողը'
 • կազմում է ծրագիրը' անմիջական ղեկավարի օգնությամբ.
 • ծանոթացնում է փորձաշրջան անցնողին պաշտոնի անձնագրով նախատես­ված իր իրավունքներին և պարտականություններին.
 • օգնում է ծրագրով նախատեսված գործառույթների իրականացման հարցում, ծանոթացնում է այդ գործառույթների արդյունավետ կատարման եղանակներին, վերլու­ծում է թույլ տրված սխալները և թերությունները.
 • օգնում է ինտեգրվել աշխատանքային միջավայր, նպաստում է նրա կոմպե- տենցիաների կատարելագործմանը.
 • ծանոթացնում է աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ընթացա­կարգերին, գրասենյակային գույքի և այլ պարագաների սպասարկման կանոններին.
 • անմիջական ղեկավարին տալիս է կարծիք փորձաշրջանի ընթացքում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների' օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատման ժամանակ:
 1. Փորձաշրջան անցնողը'
 • ներկայացնում է առաջարկներ' ծրագրով նախատեսված աշխատանքների առավել արդյունավետ կատարման վերաբերյալ.
 • ծանոթանում է տփալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներին.
 • իրականացնում է օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները' իր նկատմամբ ծառայողական քննություն անցկացնելու դեպքում. իրականացնում է այլ իրավունքներ և պարտականություններ:

ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

14. Մրցույթի արդյունքում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը, բացառու­թյանը գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի, աոաջին անգամ զրաղեցնող անձի պաշտոնի նշանակման անհատական իրավական ակտում, բացի

Օրենքով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակման համար անհրաժեշտ տվյալներից, նշվում է նաև փորձաշրջանի ժամկետը, փորձաշրջանը համա­կարգող նշանակված անձի անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը: Գլխավոր քար­տուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակման անհատական իրավա­կան ակտով փորձաշրջանը համակարգող չի նշանակվում, և փորձաշրջանը համակար­գողի գործառույթներն ի պաշաոնե իրականացնում է համապատասխան մարմնի ղեկա­վարը:

 1. Սույն հավելվածի 14-րդ կետով նախատեսված իրավական ակտն ընդունվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան մարմինը իրավական ակտի և դրա համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի պատճենները ևերբեոնում է քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակ:
 2. Փորձաշրջան անցնողն իր ընթացիկ աշխատանքն իրականացնում է ծրագրին համապատասխան: Փորձաշրջանի ընթացքում ծրագրում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են կատարվել փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ:
 3. Փորձաշրջանի ընթացքում փորձաշրջան անցնողի անմիջական ղեկավարն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատում է նրա աշխատանքը' փորձաշրջանը համակարգողի կարծիքը հաշվի առնելով:
 • Փորձաշրջանը համակարգողը փորձաշրջան անցնողի կողմից' ծրագրի պահանջ­ներից բխող ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատար­վելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարվելու վերաբերյալ եզրակացություն է ներկայացնում անմիջական ղեկավարին:
 1. Անմիջական ղեկավարը, սույն հավելվածի 18-րդ կետով նշված եզրակացու­թյունը ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, եզրակացությունը տրամադրում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի ևշաևա- կելու իրավասություն ունեցող անձին (այսուհետ' պաշտոնատար անձ), իսկ եզրակա­ցության հետ համաձայն չլինելու դեպքում' ընդունում ի գիտություն:
 2. Պաշտոնատար անձը, սույն հավելվածի 18-րդ կետով նշված եզրակացությունը սաանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշում է կայացնում ծառա­յողական քննություն նշանակելու վերաբերյալ:
 3. Սույն հավելվածի 20-րդ կետով նախատեսված որոշումն ընդունվելու դեպքում իրականացվում է ծառայողական քննություն: Ծառայողական քննությունն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 814-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:
 4. Ծառայողական քննության արդյունքներով պաշտոնատար անձև ընդունում է համապատասխան որոշում' փորձաշրջանը սահմանված կարգով շարունակելու կամ փորձաշրջանը չանցնելու մասին:
 5. Փորձաշրջանը շարունակելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում փորձա­շրջան անցնողը շարունակում է պաշտոնավարել և իրականացնել իր քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով նախատեսված լիազորությունները: Տվյալ դեպքում ծառայողական քննության ժամանակահատվածը հաշվարկվում է փորձաշրջանի համար սույն հավելվածով նախատեսված ժամկետում:
 6. Փորձաշրջանը չանցնելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում այն համապա­տասխան հանձնարարականով տրամադրվում է համապատասխան մարմնի անձնա­կազմի կառավարման ստորաբաժանմանը:
 7. Համապատասխան մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումը, սույն հավելվածի 24-րդ կետով նախատեսված հանձնարարականը սաանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, նախապատրաստում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի լիազորությունները դադարելու մասին համապատասխան իրավական ակտի նախագիծ և ներկայացնում պաշտոնատար անձին:
 8. Պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի լիազորությունները դադարելու մասին համապատասխան իրավական ակտ: Իրավական ակտն ընդունվելուց հետո երեք աշ­խատանքային օրվա ընթացքում իրավական ակտի և դրա ընդունման համար հիմք հան­դիսացած փաստաթղթերի պատճենները ներբեոնվում են քաղաքացիական ծառայու­թյան տեղեկատվական հարթակ:
 9. Եթե փորձաշրջանի ընթացքում ծառայողական քննություն չի նշանակվում, կամ նշանակված ծառայողական քննության արդյունքում որոշում չի ընդունվում փորձա­շրջանը չանցնելու մասին, և լրանում է փորձաշրջանի ժամկետը, ապա փորձաշրջան անցնողը համարվում է փորձաշրջանն անցած' առանց իրավական ակտ ընդունելու:
 10. Փորձաշրջանի ավարտից հետո, բացառությամբ փորձաշրջան անցնողի լիա­զորությունները դադարեցնելու դեպքի, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փորձա­շրջանը համակարգողը գնահատվում է փորձաշրջան անցնողի կողմից (Ձև 1): Փորձա­շրջան անցնողը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատման թերթիկը ներկա­յացնում է համապատասխան մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանում, որն էլ դրա պատճենը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է փորձա­շրջանը համակարգողին՝ ծանոթանալու նպատակով:
 11. Աշխատանքների գնահատման արդյունքներին համաձայն չլինելու դեպքում փորձաշրջանը համակարգողը իր գնահատականի մասով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է բողոք ներկայացնել պաշտոնատար անձին: Պաշտոնատար անձը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննում է բողոքը և ընդունում գնահատման արդյունքները փոփոխելու կամ նույնը թողնելու մասին անհատական իրավական ակտ:
Տպել
1751 դիտում

Պուտինը պետական պարգեւներ եւ կոչումներ է շնորհել ռուսաստանաբնակ հայտնի հայ գործիչներին

Աղբահանման և աղբի վերամշակման աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խումբը սկսում է գործունեության առաջին փուլը

Եվրոպա լիգայի եզրափակիչը կարող է խաղացվել հազարավոր դատարկ տրիբունաների առաջ. The Sun

Ողբերգական դեպք Գյումրիում. երեխան մահացել է

Աշխարհաքաղաքականության և հակամարտությունների ֆրանսահայ փորձագետը ՀՀ ԱԳՆ-ում հանդես եկավ դասախոսությամբ

Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին

BBC-ն Գրանդ փղի մասին վավերագրական ֆիլմը կցուցադրի հունիսի 6-ին

Օսիպյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վերջին զանգի առթիվ

Պետնախարարը հանդիպել է CONIFA-ի Արցախում կայանալիք ԵԱ-ին  մասնակցող Արցախի հավաքականի հետ

Տեղի է ունեցել ՀՀԿ Գործադիր մարմնի հերթական նիստը. գնահատական է տրվել վարչապետի կոչին

«Արսենալի» երկրպագուները ստորագրահավաք են սկսել, որ ԵԼ եզրափակիչը Բաքվից տեղափոխվի

Ես տուրիստ էի եկել, էդ տանն էլ 3 եղբայր ենք ապրում ու 50 ախրանա, որ մեզ պահում ա. Դոն Պիպոն չգիտեր, որ իր ասուլիսն է

Վարչապետը վերընտրվելու առթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիին

Մխիթարյանի՝ ԵԼ եզրափակչին չմասնացկելը խայտառակում է ՈՒԵՖԱ-ին. CNN-ն առաջարկում է բոյկոտել

Քոչարյանի եւ մյուսների գործով վերաքննիչ բողոքը ներկայացվել է. եղել է դատավարական օրենքի էական խախտում

Եկել ենք ասելո՝ւ լրջացե՛ք. Արմեն Ռուստամյան

Վերջին զանգի օրը ոստիկանները կծառայեն ուժեղացված ռեժիմով (տեսանյութ)

Բանակի հրամանատարությանը ուզում են տանել քավարան՝ ապրիլյան պատերազմի քննության անվան տակ. ՀՅԴ անդամ

Տիմատին ներկայացրել է նոր տեսահոլովակը՝ նկարահանված Հայաստանում (տեսանյութ)

ՀՅԴ-ի հանրահավաքը (լուսանկարներ)