Փոխվարչապետի որոշմամբ սահմանվել են քաղծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները

Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ սահմանվել են քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները: Որոշման հավելվածը ներկայացնում ենք ստորեւ.

ԸՆՂՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ

 1. Սույն հավելվածով սահմանվում են մրցույթի արդյունքում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ' Օրենք) 2-րդ հոդվածով նախատեսված մարմիններում (այսուհետ' համապատասխան մարմին) աոաջին անգամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի փորձաշրջանի (այսուհետ' փորձաշրջան) հետ կապված առանձնահատկությունները:
 2. Մրցույթի արդյունքում քաղաքացիական ծառայության պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձի նշանակումն իրականացվում է փորձաշրջանով՝ Օրենքով սահմանված ժամկետներին համապատասխան:
 3. Փորձաշրջանի համար սահմանված ժամկետում չեն հաշվարկվում աշխատան­քից քաղաքացիական ծառայողի բացակայության հետևյալ ժամկետները'
 • հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածը.
 • մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդի ժամանակահատվածը.
 • պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ժամանակահատվածը.
 • քաղաքացիական ծառայողի կողմից իր ծառայողական պարտականություն­ները կատարելու ժամանակավոր անհնարինության ժամանակահատվածը.
 • ծառայողական քննության ժամանակահատվածը, բացառությամբ սույն հավել­վածի 23-րդ կետով նախատեսված դեպքի.
 • օրենքով սահմանված այլ ժամանակահատվածներ:
 1. Սույն հավելվածի 3-րդ կետում նշված հիմքերի առկայության դեպքում քաղա­քացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանված փորձաշրջանի ժամկետը երկարաձգվում է այն ժամանակահատվածին համապատասխան, որքան ժամկետով ընդհատվել է փորձաշրջանի ընթացքում մրցույթի արդյունքում այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանվում է փորձաշրջան՝ սույն հավելվածով սահմանված կարգով:
 1. Փորձաշրջանի ընթացքում քաղաքացիական ծառայողը չի կարող տեղափոխ­ման, փոխադրման կամ գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնել:
 2. Փորձաշրջանի ընթացքում քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքը համա­կարգելու նպատակով քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակման իրավական ակտով նշանակվում է նաև փորձաշրջանը համակարգող (այսուհետ' փորձաշրջանը համակարգող):
 3. Փորձաշրջանը համակարգող կարող է նշանակվել այն քաղաքացիական ծառայողը'
 • ով զբաղեցնում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի պաշ­տոնին հավասարազոր կամ ավելի բարձր քաղաքացիական ծառայության պաշտոն.
 • ում նախորդ տարվա կատարողականի գնահատման արդյունքները ցածր չեն կառավարության որոշմամբ սահմանված ցուցանիշից, կամ վերջին տարվա հաշվետվու­թյունը դրական է գնահատված:
 1. Փորձաշրջանը համակարգողը միաժամանակ կարող է համակարգել միայն մեկ փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքը:

ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

    10. Փորձաշրջանի մասնակիցներն են՝

 • փորձաշրջան անցնողի անմիջական ղեկավարը (այսուհետ' անմիջական ղեկավար).
 • փորձաշրջանը համակարգողը.
 • փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողը (այսուհետ' փորձաշրջան անցնող):
 1. Անմիջական ղեկավարը'
 • օգնում է փորձաշրջանը համակարգողին' փորձաշրջան անցնող քաղաքացիա­կան ծառայողի քաղաքացիական ծառայության տփալ պաշտոնի համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան աշխատանքային ծրագիրը (այսուհետ' ծրագիր) կազմելիս.
 • գնահատում է ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումը' հաշվի առնելով փորձաշրջանը համակարգողի կողմից տրված կարծիքը.
 • իրականացնում է հսկողություն փորձաշրջան անցնողի աշխատանքների կատարման նկատմամբ.
 • ծանոթացնում է համապատասխան մարմնի աշխատանքային ներքին կարգա­պահական կանոններին, աշխատավայրում աշխատանքային և այլ անհրաժեշտ պայ­մաններին, աշխատաժամանակի ռեժիմին.
 • ծանոթացնում է համապատասխան մարմնի անձնակազմի ներքին աշխատան­քային փոխհարաբերություններին հ դրանց առանձնահատկություններին:
 1. Փորձաշրջանը համակարգողը'
 • կազմում է ծրագիրը' անմիջական ղեկավարի օգնությամբ.
 • ծանոթացնում է փորձաշրջան անցնողին պաշտոնի անձնագրով նախատես­ված իր իրավունքներին և պարտականություններին.
 • օգնում է ծրագրով նախատեսված գործառույթների իրականացման հարցում, ծանոթացնում է այդ գործառույթների արդյունավետ կատարման եղանակներին, վերլու­ծում է թույլ տրված սխալները և թերությունները.
 • օգնում է ինտեգրվել աշխատանքային միջավայր, նպաստում է նրա կոմպե- տենցիաների կատարելագործմանը.
 • ծանոթացնում է աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ընթացա­կարգերին, գրասենյակային գույքի և այլ պարագաների սպասարկման կանոններին.
 • անմիջական ղեկավարին տալիս է կարծիք փորձաշրջանի ընթացքում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների' օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատման ժամանակ:
 1. Փորձաշրջան անցնողը'
 • ներկայացնում է առաջարկներ' ծրագրով նախատեսված աշխատանքների առավել արդյունավետ կատարման վերաբերյալ.
 • ծանոթանում է տփալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներին.
 • իրականացնում է օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները' իր նկատմամբ ծառայողական քննություն անցկացնելու դեպքում. իրականացնում է այլ իրավունքներ և պարտականություններ:

ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

14. Մրցույթի արդյունքում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը, բացառու­թյանը գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի, աոաջին անգամ զրաղեցնող անձի պաշտոնի նշանակման անհատական իրավական ակտում, բացի

Օրենքով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակման համար անհրաժեշտ տվյալներից, նշվում է նաև փորձաշրջանի ժամկետը, փորձաշրջանը համա­կարգող նշանակված անձի անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը: Գլխավոր քար­տուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակման անհատական իրավա­կան ակտով փորձաշրջանը համակարգող չի նշանակվում, և փորձաշրջանը համակար­գողի գործառույթներն ի պաշաոնե իրականացնում է համապատասխան մարմնի ղեկա­վարը:

 1. Սույն հավելվածի 14-րդ կետով նախատեսված իրավական ակտն ընդունվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան մարմինը իրավական ակտի և դրա համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի պատճենները ևերբեոնում է քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակ:
 2. Փորձաշրջան անցնողն իր ընթացիկ աշխատանքն իրականացնում է ծրագրին համապատասխան: Փորձաշրջանի ընթացքում ծրագրում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են կատարվել փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ:
 3. Փորձաշրջանի ընթացքում փորձաշրջան անցնողի անմիջական ղեկավարն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատում է նրա աշխատանքը' փորձաշրջանը համակարգողի կարծիքը հաշվի առնելով:
 • Փորձաշրջանը համակարգողը փորձաշրջան անցնողի կողմից' ծրագրի պահանջ­ներից բխող ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատար­վելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարվելու վերաբերյալ եզրակացություն է ներկայացնում անմիջական ղեկավարին:
 1. Անմիջական ղեկավարը, սույն հավելվածի 18-րդ կետով նշված եզրակացու­թյունը ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, եզրակացությունը տրամադրում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի ևշաևա- կելու իրավասություն ունեցող անձին (այսուհետ' պաշտոնատար անձ), իսկ եզրակա­ցության հետ համաձայն չլինելու դեպքում' ընդունում ի գիտություն:
 2. Պաշտոնատար անձը, սույն հավելվածի 18-րդ կետով նշված եզրակացությունը սաանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշում է կայացնում ծառա­յողական քննություն նշանակելու վերաբերյալ:
 3. Սույն հավելվածի 20-րդ կետով նախատեսված որոշումն ընդունվելու դեպքում իրականացվում է ծառայողական քննություն: Ծառայողական քննությունն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 814-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:
 4. Ծառայողական քննության արդյունքներով պաշտոնատար անձև ընդունում է համապատասխան որոշում' փորձաշրջանը սահմանված կարգով շարունակելու կամ փորձաշրջանը չանցնելու մասին:
 5. Փորձաշրջանը շարունակելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում փորձա­շրջան անցնողը շարունակում է պաշտոնավարել և իրականացնել իր քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով նախատեսված լիազորությունները: Տվյալ դեպքում ծառայողական քննության ժամանակահատվածը հաշվարկվում է փորձաշրջանի համար սույն հավելվածով նախատեսված ժամկետում:
 6. Փորձաշրջանը չանցնելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում այն համապա­տասխան հանձնարարականով տրամադրվում է համապատասխան մարմնի անձնա­կազմի կառավարման ստորաբաժանմանը:
 7. Համապատասխան մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումը, սույն հավելվածի 24-րդ կետով նախատեսված հանձնարարականը սաանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, նախապատրաստում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի լիազորությունները դադարելու մասին համապատասխան իրավական ակտի նախագիծ և ներկայացնում պաշտոնատար անձին:
 8. Պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է փորձաշրջան անցնող քաղաքացիական ծառայողի լիազորությունները դադարելու մասին համապատասխան իրավական ակտ: Իրավական ակտն ընդունվելուց հետո երեք աշ­խատանքային օրվա ընթացքում իրավական ակտի և դրա ընդունման համար հիմք հան­դիսացած փաստաթղթերի պատճենները ներբեոնվում են քաղաքացիական ծառայու­թյան տեղեկատվական հարթակ:
 9. Եթե փորձաշրջանի ընթացքում ծառայողական քննություն չի նշանակվում, կամ նշանակված ծառայողական քննության արդյունքում որոշում չի ընդունվում փորձա­շրջանը չանցնելու մասին, և լրանում է փորձաշրջանի ժամկետը, ապա փորձաշրջան անցնողը համարվում է փորձաշրջանն անցած' առանց իրավական ակտ ընդունելու:
 10. Փորձաշրջանի ավարտից հետո, բացառությամբ փորձաշրջան անցնողի լիա­զորությունները դադարեցնելու դեպքի, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փորձա­շրջանը համակարգողը գնահատվում է փորձաշրջան անցնողի կողմից (Ձև 1): Փորձա­շրջան անցնողը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատման թերթիկը ներկա­յացնում է համապատասխան մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանում, որն էլ դրա պատճենը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է փորձա­շրջանը համակարգողին՝ ծանոթանալու նպատակով:
 11. Աշխատանքների գնահատման արդյունքներին համաձայն չլինելու դեպքում փորձաշրջանը համակարգողը իր գնահատականի մասով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է բողոք ներկայացնել պաշտոնատար անձին: Պաշտոնատար անձը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննում է բողոքը և ընդունում գնահատման արդյունքները փոփոխելու կամ նույնը թողնելու մասին անհատական իրավական ակտ:
Տպել
1648 դիտում

Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին մոտ 200 ավտոմեքենա է արգելափակվել ձյան մեջ

Կայանալու է Հայաստանի Թաեքվոնդոյի առաջնությունը. կընտրվի ՀԹՖ-ի նախագահ ու կփոխվի կազմը

Ժողովրդի թիկունքում ստվերային պայմանավորվածություններ են եղել

Աշխատանքային ստաժ չունեցող քաղաքացիների կենսաթոշակը կբարձրանա. հանձնաժողովը կողմ է օրինագծին

Գեղահովիտում վրաերթի է ենթարկվել 15-ամյա մի տղա. հիվանդանոցի ճանապարհին նա մահացել է. shamshyan.com

Երկիրը խորը փոփոխություն է ապրում. ԵԽԽՎ համազեկուցողները ողջունում են Հայաստանում բարեփոխումները

Փոխնախարար Տիգրան Արզումանյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից

Հայաստանում կարմրուկի առումով իրավիճակը կայուն է, բայց պետք է պատվաստվել. նախարար

Շահագրգիռ բոլոր խմբերին, պրոֆեսիոնալներին հրավիրում եմ համագործակցության. Հակոբ Արշակյան

Թրամփը ստորագրել է Գոլանի բարձունքներն իսրայելական տարածք ճանաչելու մասին հռչակագիրը

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնել է Մոսկվա

«Դատապարտյալների հիվանդանոց»-ում գտնվող կալանավորի խափանման միջոցը հնարավոր է փոխվի

Հայտարարություն մրցույթի մասին

Տնտեսական բարենպաստ իրավիճակը կնպաստի ԶՈՒ-ում առկա հարցերի լուծմանը. վարչապետը՝ ԶՈՒ ղեկավար կազմին

Սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունը հարթ կանցնի՞․ պլան՝ ընդդեմ Վահե Գրիգորյանի

ԵԽ Մարդու իրավունքների տնօրենն արժեքավոր է համարել Մարդու իրավունքների պաշտպանի փորձը

Լեւոն Հակոբյանը նշանակվել է առողջապահության նախարարի տեղակալ

Ամեն ինչ կանենք Ֆինլանդիայի դեմ խաղում լավ արդյունք գրանցելու համար. Գյուլբուդաղյանց

Վալերի Օսիպյանը հերթական անգամ դիրքեր է ճանապարհել ոստիկան-սահմանապահների (լուսանկարներ)

Հայտարարություն մրցույթի մասին